Diabetes

Voorbereiding

De GHC helpt bij het opzetten van een structureel spreekuur voor uw DM-patiënten. Het zorgprotocol vertelt u hoe u de zorg in uw praktijk kunt organiseren. In de registratieset vindt u de indicatoren, die in het kader van de overeenkomst met de zorgverzekeraar zijn afgesproken. Met vragen over deelname, de downloads of de financiële consequenties voor uw praktijk, belt of mailt u met Nienke Boendermaker, tel. 050 3695033. 

Inclusie

Patiënten bij wie de diagnose DM type 2 is gesteld en die 18 jaar of ouder zijn kunnen in principe geïncludeerd worden in de diabetesketenzorg. Uitzonderingen hierop zijn patiënten met zwangerschapsdiabetes en DM type 2 patiënten met ernstige complicaties. Zij worden behandeld in de tweede lijn en vallen daarmee niet onder het zorgprogramma.

Stoppen met roken

Sinds 2013 is de begeleiding bij Stoppen met Roken (SMR) opgenomen in de DBC-tarieven. Voor patiënten die geïncludeerd zijn in de ketenzorg geldt dat deze begeleiding niet aanvullend gedeclareerd mag worden. Voor het begeleiden van patiënten buiten de ketenzorg is een aanvullend tarief te declareren. In beide gevallen moet worden voldaan aan de voorwaarden van de zorgmodule Stoppen met Roken van Menzis.

Verwijzen: dieetadvisering

Voor DM-patiënten is een gezonde leefstijl belangrijk. Bij overgewicht, verhoogde bloeddruk of bloedglucose hebben ze baat bij dieetadvisering. Daarom maakt de inzet van een diëtist onderdeel uit van de keten DM. Geïncludeerde DM-patiënten kunnen, zonder dat dit ten laste gaat van het eigen risico, vanuit de huisartsenpraktijk digitaal verwezen worden naar een aangesloten diëtist. U vindt de lijst met ‘aangesloten diëtisten’ bij de downloads dieetadvisering. Ga naar VIPLive op deze site voor de handleiding over digitaal verwijzen.

Het is mogelijk om patiënten naar een diëtist te verwijzen voor een groepssessie (als aanvulling op de individuele dieetadvisering). Indien u als praktijkondersteuner of -verpleegkundige denkt dat bepaalde patiënten hier baat bij kunnen hebben, kunt u hen aanmelden voor een groepssessie. Die vindt alleen plaats op initiatief van de huisartsenpraktijk. Het is verstandig de inhoud van deze bijeenkomst vooraf te bespreken met de betrokken diëtist. U kunt patiënten aanmelden voor een groepssessie via onderstaand aanmeldformulier. Voor elke sessie dienen tenminste zes patiënten aangemeld te worden.
 

Dieetadvisering: meer informatie voor diëtisten

Verwijzen: fundus

Fundusscreening vindt in principe eens in de twee of drie jaar plaats (vlgs richtlijn 2018).  Deze screening op retinopathie kan door de huisartsenpraktijk zelf worden gedaan of worden uitbesteed aan een andere partij zoals Certe. In beide gevallen dient de kwaliteit van uitvoering en interpretatie gewaarborgd te zijn. Geïncludeerde DM-patiënten kunnen, zonder dat dit ten laste gaat van het eigen risico, vanuit de huisartsenpraktijk verwezen worden naar een aangesloten partij voor de fundusscreening. U vindt de lijst met de ‘gecontracteerde partijen voor de fundusscreening’ bij de downloads.

Verwijzen: voetzorg

De voeten van een DM-patiënt dienen jaarlijks gecontroleerd te worden in de huisartsenpraktijk. De huisarts stelt samen met de praktijkondersteuner de Sim’s classificatie en het zorgprofiel vast. Patiënten met zorgprofiel 2 en 3 worden verwezen naar een gecontracteerde medisch pedicure. Patiënten met zorgprofiel 4 worden verwezen naar een gecontracteerde podotherapeut. De inzet van de medisch pedicure voor de medisch noodzakelijke voetzorg in zorgprofiel 2 en 3 en de inzet van de podotherapeut in zorgprofiel 4 worden, voor een vastgesteld aantal behandelingen, vergoed vanuit de keten. Patiënten zonder zorgprofiel of met zorgprofiel 1 hebben geen recht op vergoede voetzorg vanuit de keten-DBC. Digitaal verwijzen kan alleen bij patiënten die geïncludeerd zijn in de DM keten én met een juist zorgprofiel.  De lijst met ‘gecontracteerde medisch pedicures en podotherapeuten’ vindt u bij de downloads. Ga naar VIPLive op deze site voor de handleiding over digitaal verwijzen.
 

Voetzorg: meer informatie voor medisch pedicures en podotherapeuten