Over de GHC

Zorggroep GHC

De Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) is de grootste zorggroep in de provincie Groningen en Noord-Drenthe. De GHC heeft op dit moment de volgende zorgprogramma’s gecontracteerd bij de zorgverzekeraars: Diabetes, COPD, CVRM, AF, Ouderenzorg, Dementie, Astma en Coronairlijden . Om deze zorg te kunnen leveren heeft de GHC op dit moment huisartsen, oogartsen, diëtisten en pedicures gecontracteerd. Niet elke huisarts of diëtist is voor alle ketens gecontracteerd (een huisarts kan bijvoorbeeld wel een contract hebben voor Diabetes en COPD, maar nog niet gecontracteerd zijn voor CVRM).

Ongeveer 95% van alle huisartsen in het werkgebied van de GHC is lid van de zorggroep. Van de leden is 96% aangesloten bij één of meer zorgprogramma's van de GHC.

Missie

De GHC is de zorggroep in de provincie Groningen en Noord Drenthe die staat voor integrale zorg en kwaliteit. De GHC ontwikkelt, contracteert en faciliteert de levering van integrale zorg en stelt daarbij de zieke patiënt centraal: zorgverleners bieden de patiënt één samenhangend pakket zorg voor alle fasen van zijn/haar ziekte. Eén zorgverlener - de huisarts - is daarbij het centrale aanspreekpunt.

Visie

De GHC wil de kwaliteit van integrale zorg voor mensen met veel voorkomende chronische aandoeningen optimaliseren door kwalitatief hoogstaande integrale zorg te leveren in de buurt van de patiënt en tegen beheersbare kosten. De GHC doet dit door zich te richten op:

  • Het implementeren van de bestaande zorgprogramma’s onder de leden van de GHC, zodat integrale zorg voor alle inwoners van de provincie Groningen en Noord Drenthe beschikbaar komt;
  • De verbetering van de kwaliteit van de bestaande zorgprogramma’s;
  • Het ontwikkelen en contracteren van nieuwe zorgprogramma’s;
  • De verbetering van de samenwerking in de eerste lijn en met de tweede lijn en de patiënt, mede met behulp van ICT.

Organisatie

De GHC is een coöperatie van zelfstandig gevestigde huisartsen met een bestuur en een ledenraad en is operationeel in de provincie Groningen en Noord Drenthe. De bij de GHC aangesloten huisartsen geven inhoudelijk richting aan het beleid van de GHC. De belangenbehartigingsorganisatie – de LHV-Huisartsenkring Groningen – is een belangrijke samenwerkingspartner.

 

Het bestuur van de coöperatie is samengesteld uit de volgende personen:

•           De heer P.L.I. Rademaker (huisarts te Grijpskerk), voorzitter

•           Mevrouw T.  Oldenhuis (huisarts te Groningen), penningmeester

•           Mevrouw K. Hut (huisarts te Stadskanaal), secretaris

Voor de bedrijfsvoering maakt de GHC gebruik van de diensten van ELANN. Via detachering worden o.a. het management, secretariaat, financiële administratie en medische ondersteuning ingehuurd.

Kwaliteit

Zorgverleners willen goede zorg leveren aan hun patiënten. Goede samenwerking en communicatie met andere zorgverleners is daarvoor belangrijk. Maar door de versnipperde bekostigingssystematiek was dit lastig te realiseren. Daarom heeft het ministerie van VWS in 2007 een start gemaakt met integrale bekostiging. Integrale bekostiging maakt het mogelijk om het gehele pakket van zorg voor een chronische aandoening als één product in te kopen. De partij die dit als totaalpakket inkoopt is de zorggroep. De zorgverzekeraars sluiten een contract met de zorggroep en de zorggroep sluit op haar beurt contracten met de betrokken zorgverleners die de zorg aan de patiënt verlenen.

De zorggroep stelt per chronische aandoening een zorgprotocol vast waar alle betrokken zorgverleners zich aan dienen te houden. In dit protocol staat vastgelegd welke zorg een patiënt dient te krijgen, wanneer het nodig is om door te verwijzen naar andere zorgverleners en welke opleidingen de zorgverleners gevolgd moeten hebben om de zorg te mogen leveren. Op deze manier krijgen alle patiënten in de regio de zorg die ze moeten krijgen en is de kwaliteit van zorg gewaarborgd.

Het verbeteren van de kwaliteit van integrale zorg is een belangrijke doelstelling van de GHC die continu de aandacht heeft.

De GHC heeft voor alle zorgprogramma’s een kwaliteitscyclus in gang gezet waarbij per kwartaal op basis van de benchmarkgegevens de kwaliteit van zorg in kaart wordt gebracht. Op basis van deze gegevens worden de laag presterende praktijken geselecteerd, waarbij een verbetertraject door middel van een verbeterplan wordt ingezet. Daarnaast heeft de GHC in overleg met de kernteams en de Zorginhoudelijke Commissie voor alle zorgprogramma’s een nascholingscurriculum opgezet, op basis waarvan de GHC nascholingen organiseert voor huisartsen, praktijkondersteuners en ketenpartners.