Over de GHC

De GHC organiseert ketenzorg, zorgvernieuwing en digitalisering voor huisartsenpraktijken in de provincie Groningen en Noord-Drenthe.

De GHC richt zich op de kwaliteitsverbetering van de (keten)zorg aan chronisch zieken en ouderen. Daarnaast houdt de GHC zich bezig met zorgvernieuwing, bijvoorbeeld wat betreft diagnostiek en digitalisering. Ook draagt de GHC bij aan de uitvoering van het VWS-programma ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’ in het werkgebied van de GHC.

De GHC ondersteunt met haar activiteiten huisartsenpraktijken, coördineert en stemt af met andere zorgverleners. Op die manier kunnen de huisartsen en andere zorgverleners in de provincie Groningen en Noord-Drenthe zo goed mogelijk met elkaar samenwerken.

GHC is als werkorganisatie onderdeel van DokNoord

Zorgprogramma's

Het aantal mensen met een chronische aandoening neemt toe. Chronische aandoeningen komen op steeds jongere leeftijd voor en we leven er langer mee. Naast vergrijzing leidt dat tot een stijging van de zorgvraag. Samen met zorgverleners in de regio is het een uitdaging om de zorg toegankelijk te houden. De GHC ontwikkelt, contracteert en regelt de zorg voor chronisch zieken en ouderen in de vorm van ketenzorg. We doen dit door de zorg in samenhang aan te bieden in een netwerk van zorgverleners, waarbij de huisarts de regie heeft. Dit noemen we zorgprogramma’s. Voorbeelden zijn zorgprogramma’s voor patiënten met diabetes, hart- en vaatziekten en longaandoeningen. Hierbij is onder andere aandacht voor preventie, leefstijladvies en nascholing. Daarnaast organiseert de GHC de financiering van de zorgprogramma’s.

Zorgvernieuwing

De GHC houdt zich ook bezig met zorgvernieuwing, onder andere door de diagnostiek op een vernieuwende manier te organiseren, digitalisering actief in gang te zetten en huisartsen hierbij actief te ondersteunen. Hiermee bevordert de GHC de innovatie in de zorg. Deze innovatie kan gelden voor ketenzorg, maar ook voor de huisartsenzorg in algemene zin. Denk aan nieuwe methoden voor diagnostiek beschikbaar stellen voor de huisartsenpraktijk, bijvoorbeeld voor slaapapneu (OSAS). En aan de inzet van e-health die traditionele zorg kan vervangen. Een voorbeeld is digitale samenwerking tussen de huisarts en andere zorgverleners. Daar waar mogelijk is het streven om de zorg dichterbij de mensen of bij de mensen thuis te organiseren.

We spelen hierbij in op wat de zorg in de regio nodig heeft. Dit doen we door met de eerste en tweede lijn in gesprek te gaan. En door rekening te houden met landelijk en regionaal beleid, en met de wensen van de patiënt. Op die manier werkt de GHC continu aan zorgverbetering, voor de huisarts, andere zorgverleners én voor de patiënt.

Raad van Commissarissen

GHC heeft een Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen (RvC) houdt onafhankelijk en integraal toezicht op het beleid van de bestuurders van GHC en de algemene gang van zaken in de organisatie.

Samenstelling Raad van Commissarissen:

  • de heer C.J. Ezinga, directievoorzitter Rabobank Noordenveld West Groningen
  • de heer A. van der Meer, handels- en kantonrechter bij rechtbank Noord- Nederland
  • mevrouw K.G. Groeneveld, huisarts in Lemmer