GGZ en jeugdzorg

DokNoord-Logo-pay-off-kleur.jpg

Vanuit DokNoord en de GHC trekken we samen met partijen in de regio op in de aanpak van de uitdagingen in de GGZ en de jeugdzorg. Denk aan samenwerking met GGZ-instellingen, gemeenten en welzijnsorganisaties.

GGZ
Er is een toenemende vraag naar zorg voor patiënten met psychische klachten. Ook is er een schaarste aan personeel. Dit leidt tot hoge druk bij de huisarts, de GGZ-instellingen en het sociaal domein. De instroom, doorstroom en uitstroom in de specialistische GGZ verloopt niet soepel, waardoor er lange wachttijden bestaan voor de specialistische GGZ. Hierdoor blijven patiënten een beroep doen op de huisarts en zorgprofessionals in het sociaal domein ervaren een toename van mensen met complexe problematiek. Huisartsen voelen hoge urgentie rond de aanpak van de wachtlijstproblematiek, zo blijkt uit signalen van huisartsen en uit de resultaten van de enquête.

Zowel op bestuurlijk niveau van DokNoord als vanuit de GHC als werkorganisatie zijn we actief betrokken bij de diverse overlegstructuren die gericht zijn op de aanpak van de knelpunten in de GGZ. Vanuit DokNoord zetten we in op meer regie bij deze overlegstructuren. Dit doen we door het organiseren van directe afstemming tussen DokNoord en GGZ-instellingen, met als doel ‘de juiste zorg op het juiste moment’.

Voorbeelden van activiteiten van DokNoord/de GHC (passend bij het regionaal beleid):

  • Versterken samenwerking in de wijk tussen huisarts en sociaal domein (via welzijnscoach); daarmee meer verwijsmogelijkheden voor sociaal domein realiseren, onder andere door middel van Welzijn op Recept; dit is in 2024 tevens een interventie in het kader van het project Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP)
  •  Met het kernteam GGZ komen tot regionale samenwerkingsafspraken met GGZ-instellingen over kortere wachttijden en wachttijdopvang door GGZ-instellingen
    > Bijvoorbeeld: verwijsafspraken tussen huisartsen en SGGZ en verwijsafspraken tussen BGGZ en sociaal domein
  • Inzet op digitale consultatie huisartsen en GGZ-instellingen
  • Deelname aan de projectgroep om te komen tot mentale gezondheidscentra

Jeugdzorg
De gemeente heeft de taak de jeugdwet uit te voeren. De voornaamste rol van de huisarts bij jeugdzorg is die van poortwachter. Hij kent het gezin, de voorgeschiedenis en de context, en neemt deze informatie mee bij het verhelderen van de vraag en het vaststellen van het vervolgtraject. De jeugdzorg is geen huisartsenzorg; huisartsen hebben een signaleringsfunctie en werken met gemeenten samen via de inzet van een Ondersteuner Jeugd en Gezin (OJG) vanuit de gemeente. De OJG biedt op geleide van de verwijzing door de huisarts, kortdurende laagdrempelige jeugdhulp aan jeugdigen. In de afgelopen jaren is de meerwaarde van deze samenwerking tussen huisartsen en OJG aangetoond, en de inzet is om deze samenwerking met de OJG overal in het werkgebied van DokNoord te organiseren.

Voorbeelden van activiteiten van DokNoord/de GHC (voortkomend uit de samenwerking met gemeenten, passend bij het regionaal beleid):

  • Verder uitbreiden van inzet OJG in de huisartsenpraktijk
  • Betrokken bij implementatie project Kansrijke Start

Regionaal beleid: Gezonde Groningers, Gezonde Zorg
De activiteiten voor de onderwerpen GGZ en jeugdzorg passen bij het regionaal beleid: actielijn 5 uit de regiovisie Gezonde Groningers, Gezonde Zorg.