Diabetes

Dit zorgprogramma richt zich op het gestructureerd in de gaten houden en behandelen van patiënten met diabetes mellitus type 2 (DMT2). Eén van de doelen is het terugdringen of stabiliseren van deze aandoening, mede door de patiënt te coachen over een gezonde leefstijl. Complicaties kunnen worden voorkomen door (persoonlijke) streefwaarden te bereiken voor glucose, lipiden en bloeddruk. Hierbij is veel aandacht voor ziekte-inzicht, zelfmanagement en therapietrouw.

 • Start zorgprogramma

  Hoe kunt u als huisartsenpraktijk starten met het zorgprogramma? Welke voorwaarden gelden er zoal en welke voorbereiding is nodig?

  Voorwaarden

  Dit zijn de belangrijkste voorwaarden om te kunnen starten met het zorgprogramma:

  • De huisartsenpraktijk heeft de reeds gecontracteerde zorgprogramma’s op orde.
  • Een praktijkconsulent van de GHC heeft een praktijkbezoek gebracht.
  • De patiënten die in aanmerking komen voor het zorgprogramma zijn in kaart gebracht.
  • De overeenkomst voor deelname is getekend en terug gestuurd naar de GHC.

  In de overeenkomst voor deelname staat het volledige overzicht van voorwaarden.

  Voorbereiding

  Deze stappen zijn nodig om als huisartsenpraktijk te starten met het zorgprogramma:

  1. Geef aan uw praktijkconsulent van de GHC door dat u wilt starten met het zorgprogramma.
  2. Praktijkbezoek door praktijkconsulent GHC. De praktijkconsulent:
   • licht de voorbereiding toe die nodig is om als huisartsenpraktijk te kunnen starten met het zorgprogramma.
   • gaat na of de huisartsenpraktijk kan starten met het desbetreffende zorgprogramma.
  3. Breng de patiënten die in aanmerking komen voor het zorgprogramma in kaart:
   • Zoek, of maak, in het HIS het juiste ‘Diabetes-protocol’, dat overeenkomt met de registratieset GHC (zie zorgprotocol).
   • Download het kwartaalrapport Diabetes GHC, via: VIPLive > inzicht > rapporten > 'Kwartaalrapport DM'
   • Noteer, in het HIS-protocol, bij de patiënten die in het kwartaalrapport staan het volgende:
    • Wie hoofdbehandelaar is: ‘huisarts’ of ‘specialist’
    • Bij hoofdbehandelaar huisarts: zet deelname ketenzorg op ‘ja’ of ‘nee’ (vul alleen ‘ja’ in bij de patiënten die volgens protocol gezien en geregistreerd zijn)
   • Met bovenstaand inkaartproces toont de huisartsenpraktijk aan dat de patiënten die in aanmerking komen voor het zorgprogramma op de juiste manier in kaart zijn gebracht.
  4. Onderteken de overeenkomst voor deelname en stuur deze terug naar de GHC.
   • Deadline: vóór de instroomdatum.
 • Zorgprotocol

  Het zorgprotocol:

  • beschrijft per fase de zorg die de huisartsenpraktijk levert aan de patiënt, volgens dit zorgprogramma.
  • is een afgeleide van de NHG-Standaard Diabetes 2018.

  Registratieset 

  Richtlijn GLP1-RA in de eerste lijn

  Verwijsschema diabetische voetzorg

  Checklist voetscreening en instructiefilmpje

 • Samenwerking

  Als de situatie er om vraagt kan de huisarts of praktijkondersteuner zorgverleners en instanties buiten de huisartsenpraktijk inschakelen voor advies, aanvullende onderzoeken of gespecialiseerde behandelingen. Sommige van deze in te schakelen zorgverleners zijn ketenpartners. Ketenpartners hebben een contract met de GHC. De GHC draagt zorg voor de uitbetaling aan de ketenpartners voor de zorg die ze hebben geleverd binnen het zorgprogramma.

  Ketenpartners

  Diëtisten: geven voedingsadvies ‘op maat’

  • Verwijsredenen (één of meerdere mogelijk):
   • Hypercholesterolemie
   • Hypertensie
   • Intensiveren van insulinetherapie
   • Overgewicht
   • Specifieke DM gerelateerde voedingsvragen, -problemen en/of complicaties
   • Starten met insulinetherapie
   • Voedingsadvies na het stellen van de diagnose Diabetes​
  • Actuele verwijzing is noodzakelijk
  • Hoe patiënten digitaal verwijzen: zie handleiding VIPLive medewerkers huisartsenpraktijk 
  • Naar welke diëtisten verwijzen: zie lijst gecontracteerde diëtisten

  Medisch pedicures: verlenen voetzorg indien noodzakelijk

  Podotherapeuten: voeren bij verwezen patiënten een diabetesvoetonderzoek uit, stellen het zorgprofiel vast en koppelen dit terug aan de betreffende huisartsenpraktijk

  Partijen voor fundusscreening: controleren of er sprake is van retinopathie

 • Nascholing

  Nascholing

  Doelgroep(en)

  Frequentie

  Basiscursus GLP1-RA en Insulinetherapie

  HA, VSP, PVK, POH

  1x per jaar

  Verdiepingscursus diabetesbehandeling

  HA, VSP, PVK, POH

  2x per jaar

  Praktische voetcontrole bij patiënten met diabetes mellitus

  POH, PVK (evt. DA)

  2x per jaar

  Flash Glucose Monitoring (FGM)

  HA, VSP, PVK, POH

  optioneel

  Nieuwe ontwikkelingen

  HA, VSP, PVK, POH

  optioneel

  Chronische nierschade

  HA, VSP, PVK, POH

  optioneel

  Basistraining Starten met stoppen

  HA, PVK, POH, POH-GGZ, DA

  1x per jaar

  Vervolgtraining Starten met Stoppen

  HA, PVK, POH, POH-GGZ, DA

  1x per jaar

  Kijk voor geplande data en inschrijven op de nascholingswebsite van Elann: www.elann.nl/nascholing/nascholingsagenda. Of neem bij vragen contact op met Karen Diephuis, nascholingscoördinator Elann via k.diephuis@elann.nl of 06 20024127.

 • Declareren

   

  • De huisarts declareert per kwartaal via het programma VIPLive, door een lijst in te dienen met de patiënten die meedoen aan het zorgprogramma op de peildatum.
  • De patiënten die aan de inclusiecriteria voldoen doen mee aan het zorgprogramma (zie zorgprotocol).
  • Hoe declareren: zie handleiding VIPLive medewerkers huisartsenpraktijk 
  • Inzicht in declaraties: log in op VIPLive en ga naar Declareren > Zorggroepdeclaraties > Bundeloverzicht

Wijzigingen voetzorg diabetes

Per 1 april 2022 gelden er wijzigingen in de voetzorg als onderdeel van het zorgprogramma Diabetes.

Samengevat zijn de wijzigingen in de voetzorg als volgt. Sinds 1 april 2022 stel je in de huisartsenpraktijk de Sims-classicifactie vast en verwijs je bij Sims 2 en 3 (en bij twijfel over de juiste Sims-classicifactie) de patiënt door naar de podotherapeut. De podotherapeut stelt het zorgprofiel op, en, stelt in het geval van ZP 2, 3 en 4, een behandelplan op. Daarna verwijst de podotherapeut de patiënt, waar mogelijk, naar de pedicure. Rechtstreeks verwijzen vanuit de huisartsenpraktijk naar de pedicure is dus sinds 1 april 2022 niet meer mogelijk.

Lopende verwijzingen blijven geldig. Het is dus niet nodig om patiënten vervroegd op te roepen voor de jaarcontrole. 

Wil je meer weten over deze aanpassing? Lees dan de berichtgeving terug van 10 maart 2022

Voorbeeldbrief patiënten informeren over gewijzigd beleid voetzorg