Kwaliteit

De GHC heeft in 2015 kwaliteitsbeleid voor alle zorgprogramma’s uitgewerkt en vastgelegd.

In het nieuwe kwaliteitsbeleid is meer aandacht voor feedbackrapportages op praktijkniveau. U vindt het in de downloads.

De GHC is, net als andere zorggroepen in Nederland, verplicht via benchmarkrapportages verantwoording af te leggen aan de zorgverzekeraars en mee te werken aan een landelijke benchmark. Per ketenzorgprogramma is een beperkte set van maximaal acht indicatoren vastgesteld, die gebruikt zullen worden voor kwaliteitsdoeleinden. Deze indicatoren vormen de basis voor de benchmarkrapportages, waarbij per indicator landelijke streefnormen worden vastgesteld voor zorggroepen. Een goede score op deze indicatoren is voor de GHC en haar leden van groot belang. De resultaten zullen ook bij zorgverzekeraars bekend worden en onderwerp van de agenda zijn bij evaluatiegesprekken en contractbesprekingen.

De GHC is zich ervan bewust dat een goede of matige kwaliteit van registratie niet hetzelfde is als de kwaliteit van de door u geleverde zorg. Wel kan de GHC concluderen dat uw registratiekwaliteit wel of niet op orde is.

 

Vanaf 2016 is de registratie een belangrijk punt van aandacht. Om praktijken op weg te helpen bij de registratie worden er scholingen georganiseerd in samenwerking met Calculus en zullen de praktijkconsulenten van de GHC de praktijken begeleiden bij het verbeterproces.

 

Heet u vragen over het kwaliteitsbeleid of over de registratie? Belt of mailt u dan met Joke Beukema, coördinator kwaliteitsbeleid, tel. 050 3695039.