Digitalisering

econsult.jpg

Digitalisering van de zorg is eigenlijk geen vraag meer maar een noodzaak. We hebben te maken met een wereld waar digitale zorg- en dienstverlening een plek heeft naast fysieke contactmomenten. Uiteraard is digitale zorg (nog) niet voor iedere patiënt geschikt of haalbaar, maar voor een steeds groter wordende groep wel.

​Om je als huisarts en praktijkmedewerker hierbij te helpen zetten we in op onder meer de volgende activiteiten.

Optimaliseren van het gebruik van VIPLive, voor de digitale zorg met de patiënt en voor de samenwerking met regionale partners:

  • Organiseren van informatie- en scholingsbijeenkomsten over VIPLive: Hoe kan ik de digitale mogelijkheden benutten tijdens het verlenen van (keten)zorg?
  • VIPLive-digitale consultatie mogelijk maken met andere professionals, zoals met de kaderhuisarts Astma/COPD en de specialist ouderengeneeskunde (SO).
  • Inzetten van VIPLive voor de uitvoering van het Stappenplan Medicatiebeoordeling, zoals we samen met het Apothekerscoöperatief Groningen u.a. (ACG) hebben ontwikkeld.

Realiseren van digitale gegevensuitwisseling:

 

Reactie op artikel NRC (18 juli 2023) over medische dossiers

(‘Zonder hun medeweten worden de medische dossiers van miljoenen Nederlanders gekopieerd en ‘ergens’ opgeslagen’)

NRC publiceerde afgelopen dinsdag 18 juli dit artikel over het kopiëren en opslaan van medische dossiers. De Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) maakt gebruik van het softwaresysteem van Calculus, genaamd VIPLive. Naar aanleiding van het artikel in het NRC is onderstaande reactie opgesteld. Ook zijn antwoorden beschikbaar op eventuele vragen van patiënten.

Standpunt

Met de veelheid van IT-systemen waar de huisarts mee te maken heeft, is een centrale opslag om veilig data uit te wisselen essentieel. Dat draagt bij aan de optimale praktijkvoering en adequaat behandelen van patiënten.

De huisartsen die aangesloten zijn bij de GHC maken gebruik van het softwaresysteem van Calculus. Dat is VIPLive. Samen met het HIS worden deze twee applicaties gebruikt als een geheel. Het softwaresysteem van Calculus vult het HIS aan, omdat het HIS op een aantal punten niet toereikend is in het dagelijks gebruik en toepassingen in een huisartsenpraktijk. Het softwaresysteem van Calculus wordt gebruikt voor consultaties, declaraties, voor inzicht in de populatie van een huisartsenpraktijk en voor overdracht van een zorg- en behandelplan (een zogeheten verwijzing) met andere zorgverleners. Met zo’n verwijzing geven huisarts en betreffende patiënt impliciet toestemming om patiëntgegevens uit te wisselen via het softwaresysteem van Calculus.

Voorkomende situaties die nodig zijn voor passende zorg voor de patiënt zijn bijvoorbeeld de digitale consultatie met de medisch specialisten in de regionale ziekenhuizen. Deze consultaties zijn ten gunste van de behandeling van de patiënt. Soms leidt een consultatie tot overdracht van zorg, en daarmee ook uitwisseling van patiëntgegevens aan een collega-zorgverlener. Het softwaresysteem van Calculus kan ook worden gebruikt om direct met patiënten en andere zorgverleners te kunnen communiceren (gesprekken en videobellen).

Centrale dataopslag

De GHC organiseert ketenzorg, zorgvernieuwing en digitalisering voor huisartsen in de provincie Groningen en Noord-Drenthe. Wanneer een huisarts besluit zich aan te sluiten bij de GHC wordt de huisarts voorafgaand aan de samenwerking geïnformeerd over de diensten die gefaciliteerd worden. Het werken met het softwaresysteem van Calculus behoort tot de samenwerkingsafspraken. Bij aanvang van de samenwerking wordt transparant en helder gecommuniceerd over de werking van softwaresystemen en de extractie van de totale ingevoerde data (patiënten- en medische gegevens) voor centrale opslag.

Zorgvuldigheid

Anno 2023 is het digitaal werken en bijbehorende centrale opslag van data een gegeven om het dagelijks werk en de patiëntenzorg in de huisartsenpraktijk goed en effectief uit te voeren. De nodige zorgvuldigheid in de omgang en gebruik van patiëntengegevens is een aspect in de huisartsenzorg waar we ons dagelijks van bewust zijn. Zowel huisarts en andere zorgverleners in de ketenzorg zijn samen verantwoordelijk om op een juiste manier om te gaan met beschikbare patiëntengegevens. De huisarts bepaalt bij een verwijzing zelf welke versleutelde gegevens uitgewisseld worden. De dataopslag en uitwisseling ervan via het softwaresysteem van Calculus is een veilige manier van (ver)werken van data die past in de huidige tijd. Daarvoor heeft Calculus de vereiste certificeringen.

Werkwijze Calculus

De werkwijze van Calculus sluit aan bij de vereisten die behoren bij opslag van data. De data wordt opgeslagen in verschillende datacenters binnen de EER (landen die behoren tot Europese Economische Ruimte). Daarbij wordt data per huisartsenpraktijk strikt gescheiden opgeslagen. Met deze (beleids)maatregelen zorgt Calculus voor de optimale veiligheid van data. De vereisten van de werkwijze en het softwaresysteem van Calculus zijn ISO27001- en NEN7510-gecertificeerd.

Aanbeveling

In gezamenlijkheid staan we als GHC positief tegenover het pallet van werkzaamheden die het HIS en VIPLive samen ondersteunen. Beide softwaresystemen zien we als een IT-totaalpakket binnen de werkomgeving van de huisarts. Dit totaalpakket dient een doel: een adequate aanpak van passende zorg ten gunste van de patiënt.

Ook levert het totaalpakket de huisarts voordeel op (tijd en effectieve overdracht van zorg). De data-uitwisseling via het softwaresysteem van Calculus past bij huidige praktijkvoering van huisartsen. Uiteraard staat de bescherming van patiëntengegevens hoog in het vaandel. Met het gebruik van het HIS en VIPLive borgen we samen met de softwarebedrijven de veiligheidsrisico’s. En zorgen we ervoor om de gevolgen van bijvoorbeeld een datalek te beperken en te voorkomen.

Vragen?

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Carola Janssen, coördinator digitalisering GHC via c.janssen@ghcgroningen.nl of 06 18 77 45 02.

 

Vragen en antwoorden voor patiënten (n.a.v. artikel NRC)