Palliatieve zorg en proactieve zorgplanning (ACP)

netwerken palliatieve zorg provincie groningen.png

Proactieve zorgplanning is het proces van in gesprek gaan, vooruit denken, plannen en organiseren van gewenste passende zorg (in de palliatieve fase). Proactieve zorgplanning is een vast onderdeel van de zorg voor patiënten in de palliatieve fase. Vanuit de GHC sluiten we aan bij de regionale initiatieven hierover.

Palliatieve zorg
Palliatieve zorg is zorg voor patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. Deze zorg verbetert de kwaliteit van leven door het voorkomen en verlichten van lijden, mits tijdig ingezet. Tijdig inzetten betekent idealiter vanaf het moment dat een patiënt kwetsbaar wordt (ouderen), een bedreigende diagnose heeft gekregen of in te korte tijd opnieuw is opgenomen geweest vanwege een chronische ziekte. Oog hebben voor problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard staat centraal, zowel bij de patiënt als bij naasten.

Meer informatie en materialen zijn te vinden op de regionale website:
Netwerk Palliatieve Zorg Groningen

Markering 
Vroege herkenning van de palliatieve fase - en daarmee verbonden een ander doel van de zorg  - vergt van de zorgverlener een wezenlijk andere benadering van de patiënt. Het gaat om zorg waarbij kwaliteit van leven, maar ook kwaliteit van sterven voorop staat. Behandelbeslissingen dienen in deze fase weloverwogen en in dit licht gemaakt te worden. Een dergelijke verandering van doelstelling moet worden gemarkeerd en verduidelijkt.

Proactieve zorgplanning/ACP
Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van het levenseinde helpt patiënten en naasten om over hun doelen, wensen en behoeften rondom deze laatste fase na te denken. Het is belangrijk dat zorgverleners (huisarts/verpleegkundige) tijdig en regelmatig hierover in gesprek gaan en deze informatie inventariseren en vastleggen. Het initiatief voor dit gesprek moet veelal uitgaan van huisarts/verpleegkundige, dit vraagt moed. Ook vraagt het om intensieve samenwerking tussen huisarts en andere zorgverleners (wijkverpleegkundige, verzorgenden, familie). Dit proces van vooruit denken, plannen en organiseren noemen we proactieve zorgplanning of Advance Care Planning (ACP). Proactieve zorgplanning kan onnodige en onwenselijke zorg voorkomen. Ook en juist als de eigen dokter er niet is (’s avonds en in het weekend). 

Meer informatie is te vinden op de regionale website: voorbereiding laatste levensfase - Groningen.

  • Netwerken palliatieve zorg (NPZ) Drenthe en Groningen hebben een stappenplan voor ACP ontwikkeld. Dit stappenplan is ook te vinden op deze site, achter de knop ACP Groningen (zorgprofessionals):