Ouderenzorg

Het aantal (kwetsbare) thuiswonende ouderen neemt de komende jaren toe en veel ouderen willen graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Mede daarom zijn we meer met partijen in de regio gaan samenwerken. Op die manier proberen we de organisatiestructuur rondom kwetsbare ouderen goed in te richten.

Hierdoor is de ouderenpopulatie beter in beeld, is er een gedegen 'vangnet’ met duidelijke samenwerkingsafspraken (geriatrisch netwerk) en handelen de zorg- en hulpverleners in dit netwerk proactief. 

Ontwikkelagenda 2022
We willen de zorg voor ouderen goed en toegankelijk houden. Daarom ondersteunen we huisartsen niet alleen via het zorgprogramma ouderenzorg, maar maken we ook regionale samenwerkingsafspraken. Dit doen we door (verder) in te zetten op onder andere de volgende speerpunten:

  • Samenwerken in een lokaal en regionaal netwerk (sociaal- en medisch domein).
  • Digitale gegevensuitwisseling realiseren tussen onder andere de huisarts, wijkverpleging en de specialist ouderengeneeskunde (SO).
  • Advance Care Planning (ACP) gebruiken voor kwetsbare patiëntengroepen, in samenwerking met regionale partijen zoals de DDG, ziekenhuizen, thuiszorg, Netwerk Dementie GroningenNetwerken Palliatieve Zorg Provincie Groningen, Groninger gemeenten en de Provincie Groningen.
  • Het aanmeldproces omtrent eerstelijnsverblijf verbeteren en verduidelijken.
  • Inzetten op polyfarmacie bij kwetsbare ouderen, onder andere door regionale samenwerkingsafspraken te maken tussen huisartsenorganisaties en Apothekerscoöperatief Groningen u.a. (ACG).

Regionale samenwerking
Bij de doorontwikkeling van de ouderenzorg is het Regiobeeld Noord de kapstok. Samen met meer dan twintig regionale partijen die betrokken zijn bij de ouderenzorg wordt een integrale regionale visie op de ouderenzorg ontwikkeld. Ook wordt een regionale werkagenda opgesteld. Dit regioplan wordt medio september 2022 gepresenteerd. Houd deze webpagina in de gaten voor meer informatie over de doorontwikkeling van ouderenzorg.