Samenwerking huisartsenzorg en ggz

In onze regio zijn we actief betrokken bij de aanpak van de knelpunten in de ggz. In dit nieuwsitem herinneren we je verder graag aan de praktische informatie over verwijsafspraken en aan Regiotafel Noord, een online casusoverleg over complexe ggz-patiënten.

Vanuit de regionale huisartsenorganisatie (RHO) zijn we actief betrokken bij de aanpak van de knelpunten in de ggz. En wordt vanuit het RHO-bestuur geparticipeerd in diverse overleggremia in het kader van de Regionale Taskforce Wachttijden Ggz (RWTG). Aansluitend bij het beleid van de LHV op het gebied van ggz zetten we in op de volgende thema’s:

  • kortere wachttijden en wachttijdopvang door de ggz zelf, niet door de huisartsenpraktijk;
  • meer direct overleg tussen huisartsen en ggz-behandelaars;
  • ggz beschikbaar voor mensen die het ‘t hardst nodig hebben
  • betere bereikbaarheid en beschikbaarheid van ggz in de avond-, nacht- en weekenduren;
  • meer ruimte voor inzet van de POH-ggz, naar de maat van de huisartsenpraktijk;
  • meer verwijsmogelijkheden naar het sociaal domein.

We zijn momenteel in gesprek met de regionale partijen (waaronder het sociaal domein) om samenwerkingsafspraken te maken. Hier komen we graag op een later moment bij je op terug!

Regiotafel Noord: online casusoverleg over complexe ggz-patiënten
Graag herinneren we je als huisarts aan de Regiotafel Noord. Dit een online provinciaal casusoverleg over complexe ggz-patiënten. We nodigen je van harte uit om patiënten die hiervoor in aanmerking komen, hiervoor aan te melden. Zie voor het aanmeldformulier en meer informatie, het bericht dat je op 6 februari 2023 hebt ontvangen van ons.

Regiebehandelaar kan zelf doorverwijzen, dit hoeft niet via de huisarts
Ter herinnering: een regiebehandelaar kan zelf doorverwijzen, dit hoeft niet via de huisarts te gebeuren. Er is dus geen doorverwijzing van de huisarts nodig als de patiënt wordt overgedragen van de basis-ggz naar de gespecialiseerde-ggz en omgekeerd. Een melding aan de huisarts volstaat.

Bijvoorbeeld: een psycholoog die de indicatie stelt voor behandeling in de SGGZ is zelf verantwoordelijk voor het maken van de verwijzing naar de SGGZ. En is daarmee ook zelf verantwoordelijk voor het regelen van wachtlijstbegeleiding (overbruggingszorg). Diezelfde psycholoog kan ook een medicatieconsult bij een vrijgevestigd psychiater aanvragen, indien medicamenteuze ondersteuning nodig lijkt te zijn.

Meer informatie over deze nieuwe, vereenvoudigde afspraken over verwijzen naar en binnen de ggz vind je in: