Update advance care planning: leidraad, regionale samenwerking en nascholing

22 juli 2021

Het doel van advance care planning (ACP; ook wel proactieve zorgplanning genoemd) is het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van het levenseinde. Het helpt mensen om na te denken over hoe zij de palliatieve fase zelf willen inrichten of hoe ze de rol van naaste op zich willen nemen.

Het is belangrijk dat zorgverleners deze fase leren herkennen en hierover met de patiënt en naasten in gesprek kunnen op een manier die aansluit bij de persoonlijke beleving van de patiënt. De wensen en behoeften van de patiënt en naasten kunnen dan aan de hand van gezamenlijke besluitvorming, geïnventariseerd en vastgelegd worden. De leidraad proactieve zorgplanning kan hierbij helpen.

Leidraad proactieve zorgplanning (ACP)
Eind 2020 is de leidraad proactieve zorgplanning (ACP) gepubliceerd. Het is een samenwerking tussen diverse landelijke partijen zoals de NHG, Verenso, V&VN, Patiëntenfederatie Nederland,  Nederlandse vereniging van artsen voor verstandelijk gehandicapten en Federatie van Medisch Specialisten. Het biedt een helder overzicht van stappen om tot individuele behandelwensen en -grenzen te komen. In een bijbehorend digitaal invulformulier Uniforme vastlegging proactieve zorgplanning kunnen deze worden vastgelegd en zo met andere zorgverleners worden gedeeld. 

Regionale samenwerking en nascholing
Ook in de regio Groningen en Noord-Drenthe zijn we voornemens om deze landelijk ontwikkelde leidraad te volgen; er wordt gewerkt aan de implementatie ervan. Dit gebeurt in afstemming met andere partijen in de regio. In de GHC-nieuwsbrief van september 2021 ontvangt u meer informatie over de stand van zaken van deze regionale samenwerking. Ook volgt dan meer informatie over de GHC-nascholing over Advance Care Planning. Deze nascholing is per 1 januari 2022 onderdeel van de nieuwe regioprestaties binnen de module ‘Resultaatbeloning Regioprestatie’. De Huisartsenkring Groningen, de GHC en Menzis gezamenlijk hebben u op 30 juni jl. geïnformeerd over deze nieuwe regioprestaties.
 

Terug naar overzicht