E-health en consultatie

Rol GHC bij GGZ

Sinds 2014 heeft de zorgverzekeraar financiering beschikbaar gesteld voor consultatie en e-health voor de GGZ. Omdat er nog geen ervaring was opgedaan met consultatie en e-health en onduidelijk was hoe dit praktisch vorm moest krijgen, adviseerde de Huisartsenkring Groningen haar leden in december 2013 om deze gelden in beheer te geven bij de GHC. Op deze manier konden op provinciaal niveau met GGZ-aanbieders afspraken worden gemaakt en kan de GHC de huisartsen ondersteunen bij de financieel-administratieve afhandeling van de vergoeding voor consultatie en e-health.
 

Per 1 januari 2020 vervalt deze rol van de GHC. 

E-health

Praktijken worden met de financiering van Menzis gestimuleerd gebruik te maken van e-health.

De Adviescommissie GGZ heeft een aantal criteria opgesteld die voor huisartsen van belang zijn om een keuze te kunnen maken uit de diverse applicaties die daarvoor beschikbaar zijn. Op basis van de criteria adviseert de adviescommissie een e-health-programma te kiezen voor de ondersteuning en screening met daarnaast onbeperkte gebruiksmogelijkheden voor de praktijk en samenwerkingsmogelijkheden met derden zoals eerstelijnspsychologen. Op grond van de gestelde criteria heeft de GHC op aanraden van de adviescommissie met twee programma’s een overeenkomst afgesloten: Ksyos en ZorgIQ.

De GHC faciliteert praktijken bij het gebruik van de toepassing door als contractpartij te fungeren. Door namens meerdere huisartsen deze contracten aan te gaan kan financieel voordeel behaald worden. Tevens worden er, in samenwerking met ELANN, scholingen georganiseerd om het werken met deze toepassingen eigen te maken.

Consultatie

Ook in 2019 kan de huisarts via de GHC consulteren met psychologen en psychiaters, maar de machtiging vervalt. Nadat de huisarts een GGZ-consultatie heeft gedaan in 2019, stuurt de GHC de nota van de geconsulteerde GGZ-aanbieder naar de huisarts.

Bij downloads vindt u de lijst met gecontracteerde GGZ-aanbieders voor dit consulteren.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de afdracht en de rol van de GHC? Of wilt u ook gebruikmaken van e-health en consultatie via de GHC? Belt of mailt u dan met Nienke Boendermaker, tel. 050 3695033.  Voor vragen over de POH-GGZ financiering in bredere zin, kunt u bellen of mailen met Roelinda Bos van ELANN/ROS, tel. 050 3666445.