Pilot

Per 1 juli 2016 is de pilot eerstelijns GGZ in de huisartsenpraktijk gestart. Het doel is om waar mogelijk de patiënten dicht bij huis te helpen, met een wijkgerichte benadering. Uitgangspunt is matched care: de zorg wordt zo laagdrempelig mogelijk aangeboden, maar ook zo specialistisch als noodzakelijk, uitgaand van de vraag van de patiënt. Dat kan doordat niet de DSM-diagnose, maar de hulpvraag leidend is. Zorgverlening vindt in principe plaats in lokale samenwerkingseenheid van huisarts, POH–GGZ en psychologen, tenzij er een indicatie is voor verwijzing naar de SGGZ of er sprake is van sociaal-maatschappelijke problemen waarbij betrokkenheid van het sociaal domein (gemeente) geïndiceerd is.
 

In de pilot kan de psycholoog ingezet worden zonder dat de patiënt een eigen bijdrage dient te betalen en waarbij de huisartsenpraktijk meer POH-GGZ inzet gefinancierd kan krijgen dan is opgenomen in het reguliere beleid van de zorgverzekeraar. De innovatiegelden (S3) maken integrale financiering mogelijk.

De pilot loopt van juli 2016 tot juli 2019. Vanwege het feit dat het om een pilot gaat doet een klein aantal huisartsenpraktijken mee en kunnen andere huisartsenpraktijken op dit moment niet aansluiten. Na de evaluatie van  de pilotfase wordt meer bekend over de te zetten vervolgstappen.