Ouderenzorg

Doordat ouderen langer, zelfstandig thuis blijven wonen raken huisartsen en praktijkmedewerkers steeds vaker en langer betrokken bij de zorg voor kwetsbare ouderen. Door de financiering die daarvoor sinds 1 januari 2016 beschikbaar is, is het mogelijk de zorg voor kwetsbare ouderen te structureren en op provinciaal niveau, met ruimte voor lokale verschillen, samenwerkingsafspraken te maken met de betrokken zorgverleners. 

Voorbereidingsperiode

Praktijken die starten met de ouderenzorg krijgen maximaal vier kwartalen de tijd om het voorbereidingsproces af te ronden. Tijdens dit proces brengt de praktijk de kwetsbare ouderen met complexe problematiek in de thuissituatie in kaart. Om regionale samenwerkingsafspraken op te kunnen stellen, moet een geriatrisch netwerk opgericht worden, met onder andere een wijkverpleegkundige van de thuiszorg, een specialist ouderengeneeskunde, de apotheek en een aanspreekpunt voor het sociale domein (gemeente of wijkteam). Tenslotte dient de registratie van de patiënten die in aanmerking komen voor de integrale zorg geïncludeerd en op de juiste wijze geregistreerd te worden. De indicatoren vindt u in de registratieset. 

Structureel vervolg

Nadat de kwetsbare ouderen in kaart zijn gebracht, het geriatrisch netwerk is opgericht en de registratieset is aangemaakt, kan de praktijk aan de slag met het leveren van de zorg conform het zorgprotocol.

Net als tijdens het voorbereidingsproces ontvangt de praktijk het praktijkbudget, een vast bedrag gebaseerd op het aantal 75-plussers in de praktijk, om de vanaf dat moment geïncludeerde kwetsbare oudere met complexe problematiek van zorg te voorzien. Alleen voor deze specifieke categorie patiënten worden de gegevens geëxtraheerd en meegenomen in de benchmark. Het is daarom van belang dat u deze patiënten op de juiste wijze aanduidt in uw HIS. De indicatoren vindt u in de registratieset. 

HAGRO / WAGRO

De zorg voor kwetsbare ouderen met complexe problematiek in de thuissituatie dient in goede onderlinge samenwerking met lokaal betrokken partijen opgezet en uitgevoerd te worden. Uniforme afspraken in een lokaal geriatrisch netwerk zijn hierbij van groot belang. Met het oog op de vorming van zo'n netwerk willen we u dringend verzoeken uw plannen omtrent de ouderenzorg te bespreken in uw HAGRO (of WAGRO) en, wanneer anderen in uw HAGRO deze plannen ondersteunen, hierin in gezamenlijkheid op te treden. Bij het opzetten van dit netwerk kan Zorgadvies Groningen u ondersteunen, indien gewenst. Mocht het voor leden uit uw HAGRO (financieel) nog niet wenselijk zijn om te starten met de ouderenzorg via de GHC, dan is dat op zich geen probleem. Zij kunnen aansluiten bij het geriatrisch netwerk zodra zij daar klaar voor zijn. We gaan er dan wel vanuit dat zij zich zullen conformeren aan de lokale afspraken. 

Aanmelden

Indien u wilt starten met de integrale zorg voor kwetsbare ouderen, dan horen wij dat graag van u. Het is ook mogelijk om vooraf een indicatie te krijgen van wat de financiële consequenties zijn van deelname aan Ouderenzorg voor uw praktijk. Vul dan uw gegevens in via www.ghcgroningen.nl/ouderenzorg. Op basis hiervan kunnen wij een berekening maken voor uw specifieke situatie. Vervolgens nemen wij contact met u op om de berekening met u door te nemen en, indien deelname dan nog steeds gewenst is, een afspraak te maken. Tijdens deze afspraak zullen we de stappen bespreken die u in het voorbereidingsjaar dient te zetten.

Heeft u vragen? Bel of mail met Nienke Boendermaker, telefoon 050 3695033.

Overdrachtsdossier huisarts

In het kader van de ouderenzorg van de GHC is het overdrachtsdossier huisarts ontwikkeld ('de overdrachtsmap'). Deze map, duidelijk herkenbaar aan de GHC-kleuren, is bedoeld voor een goede overdracht tussen de thuiszorg en de huisartsenpraktijk, evenals het vastleggen van behandelbeperkingen om onnodige en ongewenste opnames te voorkomen.  

De verslaglegging in dit overdrachtsdossier bij de patiënt dient om de medische gegevens, de behandelbeperkingen en eventueel de wensen ten aanzien van levenseinde beschikbaar te hebben tijdens de ANW-diensten. De informatie in deze map is bedoeld voor zorgverleners die betrokken zijn bij de zorgverlening aan de desbetreffende patiënt, waaronder waarnemend huisartsen tijdens avond-, nacht- en weekenddienst en ambulancepersoneel.

We verzoeken u de formulieren, samen met uw patiënt, in te vullen en in de map op te nemen zodat alle betrokken zorgverleners in spoedsituaties op de hoogte kunnen worden gesteld van de wensen van de oudere patiënt. Een digitaal in te vullen variant van deze formulieren, evenals een voor een fictieve patiënt ingevulde formulierenset, vindt u hieronder.

De volgende formulieren zijn facultatief in te vullen:

- 3. Individueel zorgplan

- 5. Rapportage

- 6. FMPC 

 

Wanneer het aantal mappen dat u heeft ontvangen niet (meer) toereikend is, kunt u nieuwe mappen bestellen bij de GHC. Klik hiertoe op onderstaande button. 

Belangrijke opmerking bij de invulbare PDF: houd er rekening mee dat een beperkte hoeveelheid tekst in de vrije velden getypt kan worden. Tekst buiten deze vakken is niet zichtbaar wanneer de PDF wordt geprint.

GZIO

Het GZIO biedt een inhoudelijke en integrale structuur voor huisartsen en andere betrokken zorgverleners voor de integrale zorgverlening aan kwetsbare ouderen in de provincie Groningen en Noord-Drenthe. De huisartsenpraktijk is het aanspreekpunt voor de cure (waarbij de huisarts ondersteund zal worden door een praktijkondersteuner ouderenzorg). De wijkverpleegkundige vertegenwoordigt met name de care. De proactieve benadering van het GZIO speelt in op de behoefte om opnames bij kwetsbare ouderen te voorkomen. Door vroegsignalering van de kwetsbaarheid en door het actief volgen van kwetsbare ouderen kan tijdig worden ingegrepen, waarbij samenhang van zorg tussen de verschillende partijen van groot belang is. Tevens dient het behoud van functionaliteit en zelfredzaamheid centraal te staan, waarbij lichamelijke gezondheid, geestelijke gezondheid en emotioneel welbevinden belangrijke aspecten zijn.
 

De GZIO pretendeert niet volledig te zijn, maar streeft voortdurend naar verbetering. Op geleide van de ontwikkelingen zal de GZIO periodiek worden aangepast. Heeft u naar aanleiding van de GZIO opmerkingen of vragen, neemt u dan contact op met de GHC. Wij zijn bereikbaar via de mail en op telefoonnummer 050 3695039.