Hart- en vaatziekten

Over het zorgprogramma Hart- en vaatziekten

Het zorgprogramma Hart- en vaatziekten (ook wel cardiovasculair risicomanagement, CVRM, genoemd) omvat de diagnostiek, behandeling en follow-up van risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Dit betekent dat zowel patiënten die al een hart- en vaatziekte hebben, als ook patiënten die hierop een hoog risico lopen, van dit programma deel uit kunnen maken. Het programma richt zich op het controleren en verminderen van allerlei factoren die het risico op een (herhaling van) een hart- en vaatziekte verhogen. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan te hoge bloeddruk, te hoog cholesterol, roken, overgewicht en stress.

Het team van zorgverleners rondom de patiënt heeft duidelijke afspraken over de samenwerking met andere zorgverleners, zoals internisten, cardiologen en fysiotherapeuten.

De huisarts

De huisarts levert zorg volgens het GHC-zorgprotocol, gebaseerd op de zorgstandaard van het Platform Vitale Vaten en de NHG-standaard CVRM. In dit protocol is vastgelegd welke zorg patiënten dienen te krijgen en onder welke voorwaarden de huisarts kan doorverwijzen. In een huisartsenpraktijk is vaak een praktijkondersteuner of -verpleegkundige werkzaam die de controles uitvoert. De patiënt wordt (in ieder geval) jaarlijks gecontroleerd op vroege symptomen die kunnen wijzen op een beginnende hart- en vaatziekte, op bloeddruk, leefstijl, nierfunctie, cholesterol en suiker. Indien nodig volgt uiteraard behandeling. De huisarts wordt door de praktijkondersteuner goed op de hoogte gehouden van het ziekteverloop. Vanuit de huisartsenpraktijk kan de patiënt, naast eventuele medicamenteuze behandeling, ook begeleiding krijgen bij leefstijlaanpassingen zoals gewichtsvermindering of stoppen met roken. Voor meer informatie kunt u terecht bij de huisarts of de praktijkondersteuner.

De diëtist

Voor patiënten met hart- en vaatziekten is goede voeding belangrijk. Het kan raadzaam zijn hiervoor een diëtist te raadplegen die samen met de patiënt gaat kijken naar een goede balans in het eten. Indien de huisarts of praktijkverpleegkundige dit nodig acht wordt voor een aantal behandelingen verwezen naar een diëtist van de GHC. De diëtist zal de rekening voor de behandeling rechtstreeks indienen bij de GHC, hiervoor hoeft de patiënt niet te betalen (gaat niet ten koste van het eigen risico), mits deze door huisarts of verpleegkundige is doorverwezen.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van de Hart & Vaatgroep.

Atriumfibrilleren

Sinds april 2015 heeft de GHC ook de keten Atriumfibrilleren (AF) gecontracteerd met de zorgverzekeraars. Patiënten met (stabiele) AF, ook wel boezemfibrilleren genoemd, die momenteel nog onder controle staan van de cardioloog worden, in overleg met de cardioloog, in het vervolg in de huisartsenpraktijk gecontroleerd. Met deze nieuwe werkwijze willen de huisartsen, de cardiologen, de ziekenhuizen en de zorgverzekeraar de service aan de patiënt verhogen en de kosten van zorg verminderen. Door goede onderlinge afspraken is de kwaliteit van de zorg gegarandeerd. De controles in de huisartsenpraktijk gaan, in tegenstelling tot de controles in het ziekenhuis, niet ten koste van uw eigen risico.

De lijst met deelnemende huisartsen aan deze nieuwe keten vindt u hieronder.