Coronairlijden

Voorbereiding

De GHC helpt bij het opzetten van een structureel spreekuur voor uw CL-patiënten. Het zorgprotocol Coronairlijden vertelt u hoe u de zorg in uw praktijk kunt organiseren. In de registratieset vindt u de indicatoren die in het kader van de overeenkomst met de zorgverzekeraar zijn afgesproken. Voordat u deelneemt aan de ketenzorg Coronairlijden dient u het patiëntenbestand in te kaarten. In het zorgprotocol leest u onder Inkaartproces hoe u dit aanpakt. Na afronding van dit inkaartproces kunt u een inkaartvergoeding declareren. Hiervoor ontvangt u automatisch een addendum van de zorgverzekeraar.

Deelname aan ketenzorg CVRM én DM is dan ook een voorwaarde voor deelname aan ketenzorg Coronairlijden. Het zorgprogramma Coronairlijden van de GHC heeft betrekking op alle terugverwezen patiënten met Coronairlijden vanuit de tweede lijn die maximaal vijf jaar geleden een acuut coronair syndroom hebben doorgemaakt (zie ook terugverwijscriteria in bijlage 1 van het zorgprotocol).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nienke Boendermaker.

Inclusie

Om patiënten te kunnen includeren dient voldaan te zijn aan de volgende voorwaarden:

  • het betreft alle patiënten met postmyocardinfarct, post-PCI en post-CABG
  • het acuut coronair syndroom heeft minder dan vijf jaar geleden plaatsgevonden
  • in de voorgeschiedenis (voorgeschiedenis of episode pluslijst) staat de diagnose vermeld met ICPC code K75 (Acuut myocardinfarct) of K76 (Andere/chronische ischemische hartziekte), K76.01 (Coronairsclerose) of K76.02 (Vroeger myocardinfarct (>4 weken geleden). Bij deze diagnose staat de juiste datum geregistreerd.
  • de ICPC code is op de juiste datum ingevoerd in de voorgeschiedenis of episode pluslijst

De controle door de huisarts is een uitbreiding op de bestaande begeleiding vanuit de ketens DM en CVRM. Patienten die geincludeerd zijn in de CL-keten dienen dus ook geincludeerd te zijn in de DM of CVRM-keten.