Atriumfibrilleren

Voorbereiding

De GHC helpt bij het opzetten van een structureel spreekuur voor uw AF-patiënten. Het zorgprotocol vertelt u hoe u de zorg kunt organiseren. In de kernset vindt u de indicatoren, die in het kader van de overeenkomst met de zorgverzekeraar zijn afgesproken. Voor het opzetten van een structureel AF-spreekuur stellen zorgverzekeraars (sinds 2015 via de GHC) financiële middelen ter beschikking. Wanneer u voor vergoeding in aanmerking wilt komen, kunt u contact opnemen met Nienke Boendermaker. Voor meer informatie over deelname, de downloads of de financiële consequenties voor uw praktijk kunt u ook bij haar terecht.

Inclusie

Patiënten met stabiele AF, die reeds in de huisartsenpraktijk worden behandeld, kunnen vanaf het begin worden geïncludeerd in de AF-keten. Na de start met deze keten kunnen, in overleg met de behandelend cardioloog, de patiënten uit de tweede lijn worden teruggehaald, die op basis van de terugverwijscriteria terugverwezen kunnen worden naar de eerste lijn. De brief waarmee u de cardioloog op de hoogte kunt stellen van de patiënten die volgens u in aanmerking komen voor terugverwijzing vindt u bij de downloads. In deze brief is per ziekenhuis aangegeven aan wie u de brief kunt adresseren.

Tevens vindt u daar een brief waarmee u patiënten die uit de tweede lijn terugverwezen worden kunt informeren dat u de controles van de cardioloog weer over neemt. Tenslotte stellen we een brief beschikbaar voor patiënten die u reeds in de eerste lijn behandelde, maar die nu onder de keten AF zullen vallen.

Patiënten die u in uw systeem registreert met K78 in combinatie met hoofdbehandelaar huisarts AF zullen worden gedeclareerd.

Digitaal consulteren ketenzorg AF

Het consulteren van de cardioloog is een essentieel onderdeel van de keten AF. Consulteren gaat digitaal via VIPLive. Er zijn meerdere redenen om gebruik te maken van consultatie, zoals:

  • Bij een positieve MyDiagnostick-uitslag kan de ECG op de computer worden getoond om definitief de diagnose AF te stellen. Indien de ECG niet eenduidig is, kan deze als PDF opgestuurd worden naar de cardioloog om de diagnose te stellen.
  • Het is mogelijk om via de consultatiefunctie een vraag te stellen aan de cardioloog omtrent de behandeling van een patiënt. Pas wanneer de vraag volledig is beantwoord zal de cardioloog de consultatie in rekening brengen.

Sinds kort mag het herhaalrecept NOAC ook door een huisarts voorgeschreven worden. Het is daarom niet meer nodig om de consultatiefunctie te gebruiken voor het aanvragen van een herhaalrecept. Klik hier voor de betreffende formulieren om als huisarts het recept NOAC te herhalen.

Bij consultatie wordt de inzet van de cardioloog betaald vanuit de keten. De kosten van consultatie gaan niet van het eigen risico af en ook niet van de vergoeding aan de huisarts.

De handleiding over digitale consultatie voor de keten AF vindt u op de pagina VIPLive.

Let op: Om te consulteren in VIPLive kunt u het beste gebruik maken van Google Chrome. Deze browser is het best beveiligd. In andere browsers kunt u hinder ondervinden in het uitvoeren van de consultatie en het toevoegen van de bijlage.

Echocardiografie

Een patiënt waarbij AF recent is gediagnosticeerd kan in de eerste lijn worden behandeld, mits er geen sprake is van een verwijscriterium. Het advies is om bij deze patiënten aanvullend echocardiografisch onderzoek uit te voeren. Met de vier Groninger ziekenhuizen én het ziekenhuis in Drachten zijn afspraken gemaakt over echocardiografie, als onderdeel van eerstelijnsdiagnostiek.

De echocardiografie in het kader van AF is aan te vragen via ZorgDomein. Ieder betrokken ziekenhuis heeft zijn eigen aanvraagformulier. De betreffende formulieren zijn te herkennen aan de opmerking dat ze alleen te gebruiken zijn in het kader van de AF-keten van de GHC.

De inzet van het ziekenhuis op deze diagnostiek wordt gedeclareerd bij de GHC. Aangezien het onderdeel is van de keten-DBC gaat deze diagnostiek niet ten koste van het eigen risico van de patiënt.