OPEN

Vanaf 1 juli 2020 hebben patiënten het wettelijk recht op elektronische inzage in hun medisch dossier en op een elektronisch afschrift ervan. Om dit te realiseren, wil de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC)  de huisartsen in de regio hierbij zo goed mogelijk ondersteunen. Dit doen we door deel te nemen aan OPEN, het programma dat de eerstelijnszorg ondersteunt om het veilig uitwisselen van gegevens met patiënten mogelijk te maken. De GHC werkt hierin samen met de Huisartsenkring Groningen. OPEN stelt een praktijksubsidie beschikbaar voor deelnemende huisartsen.

Wat is OPEN?

OPEN is een programma dat op initiatief van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en InEen (vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg) is gestart. OPEN ondersteunt huisartsen gedurende het complete proces van de realisatie van online inzage. Het doel is dat patiënten straks veilig beschikken over hun digitale medische gegevens via een portaal of PGO (Persoonlijke GezondheidsOmgeving). Hierbij zorgt OPEN er ook voor dat de uitwisseling met PGO’s verloopt volgens het MedMij-afsprakenstelsel. Meer informatie over MedMij vindt u op medmij.nl/zorgaanbieders/.

Online inzage in het H-EPD

De online inzage is conform de NHG-richtlijn ‘Online Inzage in het H-EPD door patiënt’. Dit betekent dat de patiënt inzage heeft in de volgende onderdelen van het H-EPD:

 • E- en P-regels van het consult vastgelegd na invoering van online inzage
 • Actuele episodes (met en zonder attentiewaarde)
 • Afgesloten episodes met attentiewaarde
 • Behandeling
 • Profylaxe en voorzorg
 • Actuele medicatie
 • Medicatie-overgevoeligheid
 • Correspondentie
 • Resultaten bepalingen, over de laatste veertien maanden

Wat kan online inzage opleveren?

Elektronische inzage in een medisch dossier betekent meer dan alleen een ICT-aanpassing. Het is ook van invloed op het zorgproces en de relatie van de huisarts met de patiënt. Voor de patiënt betekent inzage dat hij beter geïnformeerd kan zijn over zijn gezondheid en meer mogelijkheden heeft voor zelfmanagement. De patiënt voelt zich meer betrokken bij zijn behandeling en zijn therapietrouw kan daardoor toenemen. Ook is gebleken dat het vertrouwen van de patiënt in de arts kan toenemen wanneer hij inzage heeft in zijn medische gegevens. (Wetenschappelijke) artikelen over de toegevoegde waarde van online inzage vindt u op de website van OPEN: open-eerstelijn.nl/artikelen/.

Beter begrip

We draaien er niet omheen; de invoering zal in eerste instantie wat extra tijd en inspanning vergen. Toch blijkt online inzage uiteindelijk tot een daling van de zorgconsumptie te leiden. Het gesprek in de spreekkamer zal erdoor veranderen. Mogelijk stellen patiënten vragen over wat ze in het dossier lezen, waardoor ze het beter begrijpen. Ook kan het zijn dat de huisarts de informatie bij de onderzoekuitslagen anders formuleert, zodat de patiënt begrijpt wat het plan is. Met de online inzage en andere online diensten krijgt de patiënt kortom een beter inzicht in wat hij of zij zelf kan doen of waarbij hulp nodig is.

Hoe ziet het OPEN-programma eruit?

OPEN maakt landelijk afspraken met de HIS- en KIS-leveranciers voor de benodigde ICT-aanpassingen om online inzage door patiënten aan te kunnen bieden. De GHC helpt de huisartsen in de regio bij het realiseren ervan. Dit doen wij met ondersteuning van het OPEN-programmabureau.

OPEN ontwikkelde hiervoor 5 modules:

 • De verplichte basismodule ‘Implementeren online inzage conform de ‘Richtlijn online inzage in het HEPD door patiënt’.
 • De vrijblijvende vervolgmodule ‘Stimuleren van gebruik online inzage door patiënten’.
 • De vrijblijvende vervolgmodule ‘Faciliteren multidisciplinaire informatie uitwisseling’.
 • De vrijblijvende vervolgmodule ‘Gegevens van patiënt naar zorgverlener’.
 • De vrijblijvende vervolgmodule ‘Samenwerking met MedMij en PGO-leveranciers’.

Hoe nu verder?

Voorlopig hoeft u als huisarts nog geen actie te ondernemen. De komende tijd ontvangt u meer informatie, zoals hoe u zich aanmeldt voor OPEN.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Vincent de Koning, coördinator e-health bij de GHC, via 050-3695037 of v.de.koning@ghcgroningen.nl.

Meer informatie vindt u op www.open-eerstelijn.nl