OPEN

Vanaf 1 juli 2020 hebben patiënten het wettelijk recht op elektronische inzage in hun medisch dossier en op een elektronisch afschrift ervan. In verband hiermee is OPEN gestart, dit is het landelijke programma dat de eerstelijnszorg ondersteunt om het veilig uitwisselen van gegevens met patiënten mogelijk te maken. Het doel is dat patiënten straks veilig beschikken over hun digitale medische gegevens via een portaal of PGO (Persoonlijke GezondheidsOmgeving).

Wat is OPEN?

OPEN is een programma dat op initiatief van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en InEen (vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg) is gestart. OPEN zorgt voor de landelijke afstemming van de ICT-aanpassingen in de huisartseninformatiesystemen en ondersteunt huisartsen gedurende het complete proces van de realisatie van online inzage. De uitvoering van de ondersteuning verloopt via regionale coalities. In onze provincie bestaat deze regionale coalitie uit de Huisartsenkring Groningen en de GHC. De Huisartsenkring Groningen werkt hierin samen met de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC). De GHC doet hierbij de uitvoering van dit project, is aanspreekpunt en wil de huisartsen in de regio op die manier zo goed mogelijk ondersteunen. OPEN stelt een praktijksubsidie in de vorm van een financiële vergoeding beschikbaar per ingeschreven patiënt. Huisartsenkring Groningen en de GHC vragen deze subsidie aan.

Online inzage in het H-EPD

De online inzage is conform de NHG-richtlijn ‘Online Inzage in het H-EPD door patiënt’. Dit betekent dat de patiënt inzage heeft in de volgende onderdelen van het H-EPD:

 • E- en P-regels van het consult vastgelegd na invoering van online inzage
 • Actuele episodes (met en zonder attentiewaarde)
 • Afgesloten episodes met attentiewaarde
 • Behandeling
 • Profylaxe en voorzorg
 • Actuele medicatie
 • Medicatie-overgevoeligheid
 • Correspondentie
 • Resultaten bepalingen, over de laatste veertien maanden

Wat kan online inzage opleveren?

Elektronische inzage in een medisch dossier betekent meer dan alleen een ICT-aanpassing. Het is ook van invloed op het zorgproces en de relatie van de huisarts met de patiënt. Voor de patiënt betekent inzage dat hij beter geïnformeerd kan zijn over zijn gezondheid en meer mogelijkheden heeft voor zelfmanagement. De patiënt voelt zich meer betrokken bij zijn behandeling en zijn therapietrouw kan daardoor toenemen. Ook is gebleken dat het vertrouwen van de patiënt in de arts kan toenemen wanneer hij inzage heeft in zijn medische gegevens. (Wetenschappelijke) artikelen over de toegevoegde waarde van online inzage vindt u op de website van OPEN: open-eerstelijn.nl/artikelen/.

Beter begrip

We draaien er niet omheen; de invoering zal in eerste instantie wat extra tijd en inspanning vergen. Toch blijkt online inzage uiteindelijk tot een daling van de zorgconsumptie te leiden. Het gesprek in de spreekkamer zal erdoor veranderen. Mogelijk stellen patiënten vragen over wat ze in het dossier lezen, waardoor ze het beter begrijpen. Ook kan het zijn dat de huisarts de informatie bij de onderzoekuitslagen anders formuleert, zodat de patiënt begrijpt wat het plan is. Met de online inzage en andere online diensten krijgt de patiënt kortom een beter inzicht in wat hij of zij zelf kan doen of waarbij hulp nodig is.

Hoe ziet het OPEN-programma eruit?

OPEN maakt landelijk afspraken met de HIS- en KIS-leveranciers voor de benodigde ICT-aanpassingen om online inzage door patiënten aan te kunnen bieden. De GHC helpt de huisartsen in de regio bij het realiseren ervan. Dit doen wij met ondersteuning van het OPEN-programmabureau.

OPEN ontwikkelde hiervoor 5 modules:

 • De verplichte basismodule ‘Implementeren online inzage conform de ‘Richtlijn online inzage in het HEPD door patiënt’.
 • De vrijblijvende vervolgmodule ‘Stimuleren van gebruik online inzage door patiënten’.
 • De vrijblijvende vervolgmodule ‘Faciliteren multidisciplinaire informatie uitwisseling’.
 • De vrijblijvende vervolgmodule ‘Gegevens van patiënt naar zorgverlener’.
 • De vrijblijvende vervolgmodule ‘Samenwerking met MedMij en PGO-leveranciers’.
   

Onze regionale coalitie doet in ieder geval mee aan de verplichte basismodule, en daarnaast aan twee vervolgmodules. Welke twee vervolgmodules worden gekozen, hangt af van de resultaten van het vooronderzoek voor de subsidieaanvraag (de resultaten van de zogenaamde nulmeting).

Stand van zaken per 20-1-2020

Wat is de stand van zaken rond OPEN vanuit onze regionale coalitie?

 • De afgelopen periode hebben al 250 gevestigd huisartsen zich aangemeld bij de regionale coalitie en dus bij OPEN. Dat zijn bijna alle huisartsen in het werkgebied van de regionale coalitie, een mooi aantal dus! Deze aanmelding is nodig om als huisartsenpraktijk ondersteuning bij de implementatie van OPEN te ontvangen, en om in aanmerking te komen voor de financiële vergoeding per ingeschreven patiënt.
 • De huisarts kan de financiële vergoeding per ingeschreven patiënt nu nog niet declareren, maar pas wanneer de huisartsenpraktijk voldoet aan vier voorwaarden.
 • De regionale coalitie bereidt op dit moment de subsidieaanvraag voor, die wordt ingediend bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
 • Nadat deze subsidieaanvraag is ingediend, krijgen de deelnemende huisartsenprakijken scholing aangeboden. Zo organiseren we een startbijeenkomst over OPEN. U krijgt tijdens deze startbijeenkomst informatie over wat OPEN voor uw huisartsenpraktijk betekent. Ook kunt u hier terecht met uw vragen. Daarnaast bieden we vanuit het landelijke programma OPEN een e-learning aan over de basismodule Implementeren online inzage conform de ‘Richtlijn online inzage in het HEPD door patiënt’. Meer informatie volgt over de startbijeenkomst en de e-learning. Denk bijvoorbeeld aan informatie over wanneer de startbijeenkomst plaatsvindt, en hoe u zich aanmeldt voor deze avond.

Nog niet aangemeld voor OPEN? Meld u aan

 Heeft u zich nog niet aangemeld bij de regionale coalitie en doet u dus nog niet mee aan OPEN? U kunt zich nog aanmelden. Dit doet u door als gevestigd huisarts onderstaande verklaring van deelname aan de regionale coalitie ‘OPEN Huisartsenzorg Groningen en Noord-Drenthe’ in te vullen, te ondertekenen en te mailen naar open@ghcgroningen.nl of per post te sturen naar onderstaand postadres, t.a.v. Astrid Mol.

 • Vul op deze verklaring alle namen van de huisartsen in die eigen patiënten hebben in uw huisartsenpraktijk.
 • Daarnaast is een handtekening nodig van de praktijkhoudend huisarts of in geval van een maatschap, de praktijkhoudend huisartsen.
 • Het gedeelte ‘Ondertekening Penvoerder’ wordt ondertekend namens de regionale coalitie. Vandaar het verzoek om dit gedeelte leeg te laten.

Het doel is dat alle huisartsen in de provincie Groningen en Noord-Drenthe aan OPEN meedoen.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Vincent de Koning, coördinator e-health bij de GHC, via 050-3695037 of v.de.koning@ghcgroningen.nl.

Meer informatie vindt u op www.open-eerstelijn.nl